Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Otoimmün Hepatit Tedavisi

OTOMMÜN HEPATİT

Otoimmün Hepatit genetik olarak yatkın kişilerde siroza kadar ilerleyebilen karaciğerin otoimmun hastalıklarından biridir. Bu hastalık kadın cinsiyette daha sık oranda gözlenir. Hiperglobulinemi, otoantikorlar, karaciğerde periportal inflamasyon ve ''piece meal'' nekroz ile karakterlidir .

Otoimmün Hepatit ilk defa 1950 yılnda Waldenstrom tarafından genç kadınlarda görülen ''otoimmun kronik aktifhepatit'' olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra otoimmün Hepatit hastaların serumlarında ANA yüksek düzeyde bulunduu için ''Lupoid hepatit'' adı verilmişse de SLE nin organ tutulumları ile ilgili olmadığının anlaşılması üzerine bu isim kullanılmamaya başlanmıştır. Nihayet 1992 yılında uluslararası bir otoimmün Hepatit grubu hastalığının yalnızca ''otoimmun hepatit'' olarak tanımlanmasına karar vermişlerdir.

Otoimmün Hepatit prevalansı dünya haritasında değişiklikler gösterir. Kuzey Avrupa ve Amerika da tüm kronik hepatitlerin %10-20 sinden sorumlu tutulur. Bu oran güney ve doğu Avrupa da % 1, 5-5 oranındadır. Ülkemizde ise oranının % 1 ,5-3 olduğu bildirilmiştir.

OTOİMMUN HEPATİTİN TİPLENDİRİLMESİ

Otoimmun hepatit, immlnoserolojik olarak yani otoantikorlara göre tiplendirilir. Bu tiplendirme aşağıdaki tabloda görülmektedir
 
Tip 1                                      Tip 2                                      Tip 3

Otoantikor                          ANA,SMA                             Anti LKM-l                            Anti SLA

Otoantijen                         Bilinmiyor                             Sitokrom P450 2D6           Sitokeratin

Genetik belirteçler   HLAAl,B8,DR3,DR4           HLABl4,DR3,DR4               Tip 1 ile aynı

Klinik özellikler                Erişkinlerde                         Çocuklarda                          Tip 1 ile aynı

Prognoz                            Göreceli iyi                           Kötü, siroza gidiş                Tip 1 ile aynı

Tedavi                                  Cevap iyi                           Cevap az, nüks fazla           Tip 1 ile aynı

 
TİP 1 OTOİMMUN HEPATİT

Otoimmun hepatitlerin %80-85 ini oluşturur.ANA ve/veya SMA pozitifliği gözlenir. Bu tipin temel antikoru ANA’dır ve pozitiflik için 1/40 titrenin üzerin- de deerler gerekir. Olguların çoğunda ANA ile birlikte SMA da pozitiftir.

Küçük bir grupta ise SMA tek başına pozitif olabilir. Tip 1 otoimmun hepatitte ANA antijeni heterojendir ve karaciğere özgü bir ANA gösterilememiştir. SMA tip 1 otoimmun hepatitte %60 oranınında pozitiftir, hücredeki, cytosıkeleton, moleküllerine karşıı oluşan otoantikordur. Karaciğer hastalıklarında ''cytosıkeleton'' ailesinden Faktin'e karşı antikor pozitifliği bulunur. Bu tipte ayrıca inflamatuar barsak hastalığı ve primer sıklerozan kolanjitte sık gözlenir. İlave olarak bu tipte p ANCA pozitifliği de bulunabilir.

TİP 2 OTOİMMUN HEPATİT

Bu tip otoimmun Hepatit ''karaciğer böbrek mikrozomal antikoru ''(LKM) Tip 1 ile beraberdir. LKM -1 pozitif tip 2 otoimmun Hepatit tüm otoimmun hepatitlerin %10-20’sini oluşturur. Daha çok çocuklarda görülen otoimmun Hepatit bu tiptedir. Erişkinlerde görülme oranı ülkeden ülkeye değişmektedir. LKM-l antikorunun hedef antijeni sitokrom P4502D6, karaciğerde hepatosit içinde bulunur. Tip 2 otoimmun Hepatit eskiden 2a ve 2b olmak üzere alt gruplara ayrılmıştı. Buna göre 2a da viral belirteçler negatif olduğu halde, 2b de HCV RNA pozitif olarak gözlenir. Bu hastalarda erkek oranı ve hasta yaşları yüksektir. Bugün 2b tipi otoimmun hepatit-viral Hepatit ''overlap'' sendromu içinde kabul edilmektedir.

TİP3 OTOİMMÜN HEPATİT

Bu tipin immunoserolojik belirteci ''soluble karaciğer antijenine'' karşı gelişen ''anti soluble liver antigen'' (anti SLA) pozitifliğidir. Tip 3 otoimmün Hepatit farklı antikor pozitifliğine rağmen tip 1 otoimmün Hepatit in bütün özelliklerini taşımaktadır ve onun varyantı olarak kabul edilmektedir.

OTOİMMUN HEPATİTTE GENETİK BELİRTEÇLER

Otoimmun hepatitin sık olarak görüldüğü batı toplumlarında, otoimmun hepatitte HLA DR3 ve DR4 bağımsız risk faktörü olarak belirlenmiştir. Bu iki farklı HLA tipine sahip hastaların klinik özellikleri de farklıdır: HLA DR3 pozitif hasta grubu, HLA DR4 pozitif grupla kıyaslandığında; hastalık daha genç yaşlarda başlar, daha şiddetlidir, ve nüks daha çok gözlenir. Genetik risık faktörleri toplumdan topluma değişir, örneğin Japon toplumunda HLA DR3 gözlenmez, Japon otoimmun hepatitli hastalar HLA DR4 pozitifliği gösterirler. Otoimmun Hepatit ''polygenetic'' bir hastalıktır. Türkiye'de otoimmun hepatitte genetik belirteçler konusunda bir çalışma yapılmamıştır.

OTOİMMUN HEPATİTTE ETİOLOJİ VE PATOGENEZ

Otoimmun hepatitin etiolojisi tam olarak belli değildir. Kişinin kendi karaciğerine karşı toleransnn azalması ile karaciğer hasarının oluşması mekanizmaları da tam olarak aydınlatlamamıştır. Virüsler, bakteriler, ilaçlar, kimyasallar ve çevresel faktörler genetik olarak risk taşıyan bireylerde otoimmuniteyi tetikler. Bu tetiklenme yukarıda sözü edilen etiolojik faktörlerin amino asit dizisindeki bir bölgenin (rnotifin) karaciğerdeki otoantijenler ile moleküler benzerlik göstermesi, bu antijenlere karşı oluşan immun yanıtın otoantijenlere karşı da gelişmesidir. Otoimmun hepatitte supressor T hücre fonksiyonlar bozuktur. B hücreleri üzerindeki regülatuar fonksiyonunu yapamadığı için antikor üretimi baskılanamaz. Diğer taraftan HLA Class 2 antijenleri hepatosit membranında bulunması, gene membranda bulunan otoantijenlere karşı sitopatolojinin devamını kolaylaştırdığı speküle edilmektedir.
 
OTOİMMUN HEPATİTTE KLİNİK VE DOĞAL SEYİR

Otoimmun Hepatit genellikle kronik ve sinsi seyirlidir. Yorgunluk, sarılık, sağ üst kadran ağrısı semptomları ile hastalık başlar. Buna karşılık % 15-25 olguda daha önce hiçbir Karaciğer Hastalığı belirtisi olmaksızın akut hepatitik atak şeklinde başlayabilir. Çok nadir olarak fulminant Hepatit şeklinde seyreden olgular da bildirilmiştir. Otoimmun Hepatit %10-20 olguda ise asemptomatik seyrede, rastlantısal olarak veya olayın terminal döneminde Siroz geliştikten sonra tanı konulabilir.

Tip 1 otoimmun hepatitte hastalığının başlama yaşı hayatın iki döneminde pik yapar: Birincisi 30 yaşın altında, ikinci pik ise 40 yaşın üstündedir. Bu iki grupta genetik belirteçler farklıdır; genç yaşta başlayan grupta HLA DR3 hakimiyeti varken, 40 yaşın üzerinde başlayan grupta HLA DR4 çoğunluktadır.

Tip 2 otoimmun Hepatit çocuklarda görülen otoimmun Hepatit formudur. Fizik muayenede deride (steroid kullanmaksızın) ''stria''lar gözlenebilir. Karaciğer büyüktür ve portal hipertansiyon gelişmeden splenomegali mevcut olabilir.

Otoimmun Hepatit % 10- 50 olguda başka otoimmun hastalıklarla birliktelik gösterebilir, bu hastalıklar şunlardır.

Otoimmun tiroid hastalığı

Ülseratif kolit

Hemolitik anemi

Trombositopenik purpura

Diabetes mellitus

CREST sendromu

Vitiligo

Otoimmun poliglanduler sendrom Tip 1

 
Laboratuar bulgularından en önemlisi gammaglobulin düzeyinin 1,5- 2 kat artmasıdır. Hipergammaglobulinemi poliklonal karakterdedir. IgG artmıştır, tip2 otoimmun hepatitte bazen IgA düzeylerinde düşüklük gözlenebilir. Serum aminotransferaz düzeyleri genellikle çok yüksektir. Kolestaz gösteren enzimlerde genellikle çok fazla bir yükseklik gözlenmez. Serum bilirubin düzeyi orta derecede yükselebilir. Eritrosit sedimantasyon hızı oldukça yüksektir. Lökopeni, trombositopeni ve anemi sık gözlenir. Bu bulgular hipersplenizme sekonder olabileceği gibi, yukarıda sayılan diğer otoimmun patolojilere de bağlı olabilir.

Otoimmun hepatitin doğal seyri kesin olarak, genetik belirteçlere, tipine, yandaşlık eden extrahepatik patolojilere bağlıdır. Tedavi edilmeyen otoimmun Hepatit olgularında 5 yılda ortalama %20 oranınında Siroz gelişimi bildirilmiştir. Siroz gelişimi sonrası HCC gelişebilir, fakat oldukça nadirdir.

OTOİMMUN HEPATİTTE KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ

Karaciğer biyopsisinde portal alanda yoğun lenfoplazmosit infiltrasyonu ile birlikte ''piece meal'' nekrozla karakterli periportal kronik aktif Hepatit bulgular mevcuttur. Otoimmün hepatitte tanı koyduracak spesifik histopatolojik bulgu yoktur. Safra kanaliküllerine ait değişiklikler görülmez.

Ayrıcı tanı; otoimmün hastalıkların tanısı direkt ve indirekt kanıtların varlığı ile konur. Otoimmün hepatitte de karaciğere yönelik immun patolojiye sebep olan spesifik antijenin saptanmasıdır, bu bugün otoimmün hepatitte kullanılmamaktadır. Tanı indirekt kanıtlara dayalı yapılmaktadır. Otoimmün Hepatit tansında önce kronik Hepatit yapan viral ajanlar, ilaç, alkol, metabolik nedenler ekarte edilir. Bu konuda 1998 yılında uluslararası otoimmün Hepatit grubu raporunda skorlama sistemini önerdi. Bu skorlama sistemi tablo 2 de görülmektedir.

Otoimmün hepatitte uluslararası tanı kriterleriyle tipik otoimmün Hepatit dışında bir grup hastada karaciğerin diğer hastalıklarına da uyan bulgular gösterilebilir .Bu bulgular aşağida özetlenmiştir.

Ayrıca bazı hastalarda otoimmün hepatite benzemekle beraber viral işaretler de pozitiftir. Bu şekilde otoimmün hepatitin diğer karaciğer hastalıklarla bazı benzerlikler gösterdiği sıra dışı tiplerine ''overlap sendromlar'' adı verilir.

''OVERLAP'' SENDROMLARI

Otoimmün Hepatit immunoserolojik bulgular ile otoimmün hepatittin overlap durumlar ortaya çıkar.İlk kez otoimmun Karaciğer Hastalığı olan hastalarda kolestatik ve hepatetik bulguların aynı anda gözlendiği hastalarda tanımlanmıştır. Bu tip hastalarda tedavi yaklaşımı dominant hastalığının tedavisini içerir. Otoimmün Hepatit tablosu olan hastalarda biyokimyasal değerlendirmede kimi hastalarda AMA pozitifliği gözlenir bu hastalar otoimmün hepatit, primer bilier Siroz overlap olarak değerlendirilir. Öncelikle çocuklarda saptanmakla birlikte PSC overlap olarak adlandırılır. Ayrıca tüm klinik bulgular PBC gibi olan fakat AMA negatif olan bir hasta grubu daha vardır bu hastalarda yüksek titrede ANA pozitifliği gözlenir; bu hastalar AMA negatif PBC veya bir diğer hastalık; otoimmun kolanjit olarak adlandırılırlar. Buna karşılık tabloların önemi ve gerçek anlamda bu hastalığın nasıl tedavi edileceğinin belirlenmesidir.

 

Parametreler                                                                                                                 Puanlar

 

Kadın Cinsiyet                                                                                                                  +2

Alkalen fosfataz yüksekliğinin  aminotransferaz yüksekliğine oranı

>3,0                                                                                                                             -2
1,5-3,0                                                                                                                          -2
<1 ,5                                                                                                                            +2

Total globulin, gamma globulin veya IgG, kaç kat yüksek
>2                                                                                                                                +3
1,5-2                                                                                                                             +2
1,0-1,5                                                                                                                           +1
<1,0                                                                                                                               0

Otoantikorlar (ANA,SMA, veya AntiLKMI pozitifliği )

>1/80                                                                                                                              +3

1/80                                                                                                                               +2

1/40                                                                                                                                +1

<1/40                                                                                                                                0

AMA pozitif                                                                                                                         -4

 

Hepatit virüs göstergeleri

Pozitif                                                                                                                             - 3

Negatif                                                                                                                              +3

 

Diğer etiolojik faktörler

Hepatotoksik ilaç

Var                                                                                                                                - 4

Yok                                                                                                                                 +1

Alkol

<25g/gün                                                                                                                            +2

>60g/gÜD                                                                                                                            - 2

Karaciğer histopatolojisi

İnterface Hepatit ( piece meal nekroz)                                                                                               +3

Predominant lenfoplazmositik hücre hakimiyeti                                                                                        +1

Hepatositlerde rozet formasyonu                                                                                                      +1

Yukardakilerin hiçbiri                                                                                                               - 5

Biliyer değişiklikler ( PBS, PSIK,kolanjiolit, bakır birikimi)                                                                       - 3

Diğer değişiklikler ( başka bir etiolojiyi düşündüren)                                                                               - 3

Hasta veya diğer 1. Derece akrabalarnda diğer otoimmün hastalık varlığı                                                              +2

Opsiyonel ekler

Diğer otoantikor pozitifliği ( pANCA,anti-SLA,LP , LCI,ASGPR)                                                                        +2

HLA-DR3 veya HLA-DR4 varlığı                                                                                                         +1

Tedaviye cevap

Komplet                                                                                                                              +2

relaps                                                                                                                               +3

 

Toplam puan                                                      Tedaviden önce                                 Tedaviden sonra

Kesin otoimmün hepatit                                             > 15                                                    > 17

Muhtemel Otoimmün hepatit                                          10-15                                                   12-17

 

Tablo : Otoimmun Hepatit skorlama sistemi

OTOİMMUN HEPATİT TEDAVİSİ

Kortikosteroidler otoimmun hepatitin standart tedavisinde kullanılmaktadır fakat her zaman efektif değildir. % 9 hastada tedaviye yanıtsızlık gözlenir, % 13 hastada 3 aylık tedavi sonrasında, inkomplet yanıt gözlenir. % 70 hastada ise tedavinin kesilmesinden sonraki 3 yıl içersinde relaps gözlenir. Kalıcı remisyonun elde edilmesindeki yetersizlik nedeni ile 10 yıl içerisinde hastalık progresyonuna bağlı olarak hastaların %40’ında hastalık progresyonu ve Siroz gelişir. İşte bu nedenlerden dolayı, daha potent immunsupresifler kullanıma girmiştir. Karaciğer transplantasyonu dekompanze hastalar için başarılı bir tedavi seçeneğidir. Fakat sınırlı transplant şansı nedeni ile daha iyi tedavi rejimlerine ihtiyaç vardır. Prednizon tek başına veya azathioprine ile kombine kullanıldığında hastaların %65 inde 18 ay içersinde remisyon elde edilir ve bu dönemde 10 ve 20 yıllık yaşam beklentisi normal bireylerden farksızdır. Remisyona giren hastalarda ilacın kesilmesini takiben %50-86 sında relaps gözlenir. Hastaların ancak % 14 ünde kalıcı remisyon sağlanır. Kortikosteroidlere yanıtsızlık kolestazın derecesi ile ilgilidir Serm ALP düzeyi normalin 2 katından az olan hastalar çoğu zaman steroide yanıt verirler Bu tür durumlarda kortikosteroid UDKA kombinasyonu daha etkili gibi görünmektedir.

Siklosporin, soluble lenfokinlerin salınımına engel olarak aktive T helperlarn klonal ekspansiyonuna engel olarak etki eder. Siklosiporin 5-6 mg/kg günlük dozlarda otoimmun Hepatit tedavisinde kullanılabilir. Başarılı tedavi sonuçları 1 yıllık tedavi sonunda bildirilmiştir. Bununla birlikte siklosporinin renal yetmezlik, hipertansiyon ve malignensi gelişimi gibi ciddi yan etkileri mevcuttur. Tedavi çoğu zaman ampirik başlanır ve devam edilir.

FK-506; bir fungustan (Streptomyces tsukubaenis) elde edilen etkili bir immun supresif ajandır. Siklosporinle kıyaslandığında daha potent bir immunsupresiftir ve siklosporinden daha az yan etkilidir. Siklosporine benzer şekilde interleukin 2 reseptör ekspresyonuna engel olarak T hücrelerinden lenfokin salınımına engel olur. Sitotoksik T hücre gelişimini durdurur. Ve aktive T lenfosit çoğalmasına engel olur. Yapılmış çalışmalarda; FK-506’nın serum ALT ve bilirubin düzeylerinde 4 mg dozda kullanımıyla 3 aylık takipte önemli oranda azalma gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte hastaların pek çoğunda serum kreatinin ve BUN değerlerinde yükselme gözlenmiştir;

Timik Hormon Ekstraktlar; süpressor T hücre aktivitesini stimüle eder. Ve İmmunglobulin üretimine engel olur. Bu nedenle otoimmün Hepatit tedavisin kullanlabileceği düşünülmüşse de ne yazık ki yapılmış kontrollü çalşmalarda kullanılan konvansiyonel tedavilere üstünlüğü gösterilmemiştir.

Poliansatüre fosfatidil kolin ve prednizon kombinasyonu: Otoimmün Hepatit başlangıç tedavisinde kullanılabilecek bir tedavi yaklaşımıdır. Çift kör kontrollü çalışmalar prednizonla kıyaslandığında kombinasyonun histolojik aktivitede daha anlamlı bir düşme olduğunu göstermiştir. Buna gerekçe olarak hepatosit membranının yapısının değişimi ve/veya karaciğer hücresine olan sitotoksik saldırının engellenmesi veya azaltlması ile ilgili olabilir. Bu sonuçlarla birlikte bu tedavi stratejisi otoimmün hepatitin başlangıç tedavi yaklaşımı olarak önerilmemektedir. Bu arada benzer sonuçlar Arginin Tiazolidin karboksilatla da elde edilmiştir.

Ursodeoksikolikasit:  Günde 250- 750mg dozlarda 2 ay süresince kullanıldığında kronik hepatitli hastalarda serum ALT ve GGT düzeylerinde anlamlı azalmaya yol açar. Hastaların büyük çoğunluğu viral hastalığı olan hastalardır. Bununla birlikte otoimmün hepatitli hastalarda da hepatositlerden hidrofobik safra asitlerinin yer değiştirerek, ileal absorbsiyonuna engel olarak hepatosit membranının koruyarak ve hepatosit membranından Class 1 HLA ekspresyonunu azaltarak etkili olur. Bu nedenlerden dolayı UDKA otoimmün Hepatit tedavisinde kullanılabilecek bir diğer tedavi stratejisidir.

Brequinar; primidin sentezine engel olan bir inhibitördür. Bu yolla lenfosit proliferasyonunu inhibe eder B lenfosit aracılığı antikor üretimine engel olur. Hayvan çalışmaları BQ nin kalp, karaciğer ve böbrek allograft rejeksiyonuna engel olduğunu göstermiştir. Siklosporin gibi diğer immunsupresiflerle de kombine edilebilir. BQ ın T lenfosit kombinasyonunu inhibe etmesi sitotoksik T lenfosit oluşumuna engel olması, B hücre proliferasyonuna engel olması ve antikor üretimine engel olması gibi gerekçelerle otoimmun Hepatit tedavisinde potansiyeli olabilecek bir tedavi yaklaşımıdır.

Hayvanlarda denenmiş fakat henüz klinik çalşmaya girmemiş tedavi rejimleri de mevcuttur; Otoantijenle bağlanma aşamasında yarışan peptidler, T hücre aşılama programları, rekombinant IL-10 ve TNF antikorlar gibi Rapamisin bir diğer immunsupresif ajandır. Bu ilaç IL2 reseptörüne bağlanarak IL2 ye bağlanmadan ve üretimine engel olmadan sinyal iletimine engel olur. Bu şekilde IL2 aracılı lenfosit ekspansiyonunu önler.

FK-506, BQ, Rapamisin, Budesonide, takrolimus, mikofenolat mofetil vb ilaçlar çoğunlukla transplantasyonda kullanılmakla birlikte otoimmün Hepatit tedavisinde de kullanılabilecek ilaçlardır. Gelecekteki ilaçlar HLA ekspresyonu ile etkileşerek lenfosit aktivasyonu üzerinden, antikor üretimi, effektör hücre proliferasyonu, sitokin modülasyonu, adezyon molekül ekspresyonu ve fibrin depolanması üzerine etkili olabilecek ilaçlardır. Tedavi stratejilerinin yeni ilaçlara olan ihtiyacı açıktır.

Sitokin manüplasyonlar bunlar arasında sayılabilir. Fakat bu aday tedavilerin klinik çalışmalarla desteklenmesi gereklidir.

Karaciğer transplantasyonu dekompanze hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir. Mayo klinik tecrübelerine göre 5 yıllık transplantasyon sonrası sağ kalım %92 oranındadır ve 2 yıl sonra immunreaktivitenin ortadan kalktığı saptanır. Karaciğer transplant yapılan hastaların özellikle yetersiz immun supressif olmak üzere % 17 sinde otoimmün Hepatit rekürrensi gözlenir. Rekürrens çoğu zaman immunsüpressif modulasyonuyla kolaylıkla tedavi edilebilir. Fakat nadiren rekürrens siroza ve greft yetersizliğine neden olabilir.

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Aids Ve Hepatit B Aids Ve Hepatit B Hastalığı
 Aktif Hepatit Aktif Hepatit B
 Aktif Hepatit B Hastalığı Akut Hepatit
 Akut Hepatit A Akut Hepatit B
 Akut Hepatit B Hastalığı Akut Hepatit B Hastalığı Nedir
 Akut Hepatit B Nedir Akut Hepatit B Tedavisi
 Akut Hepatit C Akut Hepatit Nedir
 Akut Viral Hepatit Akut Viral Hepatit A
 Akut Viral Hepatit A Hastalığı Alkolik Hepatit
 Anti Hepatit B Anti Hepatit C
 Bebeğe Hepatit A Aşısı Bebeklerde Hepatit A Aşısı
 Bebeklerde Hepatit A Aşısı Bitkilerle Hepatit B
 Bitkilerle Hepatit B Tedavisi Çocuklar Hepatit A
 Çocuklarda Hepatit Çocuklarda Hepatit A Aşısı
 Çocuklarda Hepatit B Çocuklarda Hepatit B Aşısı
 Çocuklarda Hepatit C Ender Saraç Hepatit
 Ender Saraç Hepatit B Erişkinlerde Hepatit B Aşısı
 Erişkinlerde Hepatit B Hastalığı Aşısı Fulminan Hepatit
 Fulminant Hepatit Gebelikte Hepatit
 Gebelikte Hepatit B Gebelikte Hepatit B Aşısı
 Gebelikte Hepatit B Hastalığı Gebelikte Hepatit B Virüsü
 Gebelikte Hepatit C Gizli Hepatit
 Hamilelik Ve Hepatit Hamilelikte Hepatit B
 Hamilelikte Hepatit B Aşısı Hamilelikte Hepatit B Hastalığı
 Hamilelikte Hepatit B Virüsü Hamilelikte Hepatit C
 Hepatit Hepatit
 Hepatit 2 Hepatit A
 Hepatit A 2 Hepatit A Aşıları
 Hepatit A Aşısı Hepatit A Aşısı Kaç Doz
 Hepatit A Aşısı Nedir Hepatit A Aşısı Yan Etkileri
 Hepatit A Aşısının Yan Etkileri Hepatit A Belirtileri
 Hepatit A Beslenme Hepatit A Bulaşıcımı
 Hepatit A Bulaşıcımıdır Hepatit A Bulaşma
 Hepatit A Bulaşma Yolları Hepatit A Da Beslenme
 Hepatit A 'da Bulaşma Yolları Hepatit A Enfeksiyonu
 Hepatit A Hastalığı Hepatit A Hastalığı
 Hepatit A Hastalığı Bulaşma Yolları Hepatit A Hastalığı Bulaşması
 Hepatit A Hastalığı Kuluçka Süresi Hepatit A Hastalığı Nasıl Bulaşır
 Hepatit A Hastalığı Ve Tedavisi Hepatit A Hastalığında Belirtiler
 Hepatit A Hastalığında Beslenme Hepatit A Hastalığında Kuluçka Süresi
 Hepatit A Hastalığından Korunma Yolları Hepatit A Hastalığının Belirtileri
 Hepatit A Hastalığının Belirtisi Hepatit A Hastalığının Bulaşma Şekilleri
 Hepatit A Hastalığının Bulaşma Yolları Hepatit A Hastalığının Bulaşması
 Hepatit A Hastalığının Kuluçka Süresi Hepatit A Hepatit B
 Hepatit A Korunma Hepatit A Korunma Yolları
 Hepatit A Kuluçka Süresi Hepatit A Nasıl Bulaşır
 Hepatit A Nedir Hepatit A Nin Belirtileri
 Hepatit A Nın Bulaşma Yolları Hepatit A Salgını
 Hepatit A Sarılığı Hepatit A Tedavi
 Hepatit A Tedavisi Hepatit A Virüs
 Hepatit A Virüsü Hepatit A Virüsü Bulaşıcımıdır
 Hepatit A Virüsü Bulaşma Yolları Hepatit A'nın Belirtileri
 Hepatit A'nın Bulaşma Yolları Hepatit Aşı
 Hepatit Aşıları Hepatit Aşısı
 Hepatit B Hepatit B
 Hepatit B Hepatit B Alkol
 Hepatit B Anti Hbs Hepatit B Antijeni
 Hepatit B Antikor Hepatit B Antikoru
 Hepatit B Aşı Hepatit B Aşı Süresi
 Hepatit B Aşı Takvimi Hepatit B Aşılama
 Hepatit B Aşılaması Hepatit B Aşıları
 Hepatit B Aşısı Hepatit B Aşısı
 Hepatit B Aşısı Dozu Hepatit B Aşısı Fiyat
 Hepatit B Aşısı Fiyatları Hepatit B Aşısı Gebelik
 Hepatit B Aşısı Hamilelik Hepatit B Aşısı Koruma Süresi
 Hepatit B Aşısı Nasıl Yapılır Hepatit B Aşısı Nedir
 Hepatit B Aşısı Takvimi Hepatit B Aşısı Ve Aşı Takvimi
 Hepatit B Aşısı Yan Etkileri Hepatit B Aşısı Yan Etkisi
 Hepatit B Aşısının Koruyuculuğu Hepatit B Aşısının Yan Etkisi
 Hepatit B Bağışıklığı Hepatit B Belirti
 Hepatit B Belirtiler Hepatit B Belirtileri
 Hepatit B Belirtileri Nelerdir Hepatit B Belitileri
 Hepatit B Beslenme Hepatit B Bilgi
 Hepatit B Bitki Hepatit B Bitki Tedavisi
 Hepatit B Bitkisel Hepatit B Bitkisel Çözüm
 Hepatit B Bitkisel Tedavi Hepatit B Bitkisel Tedavi Yöntemleri
 Hepatit B Bitkisel Tedavisi Hepatit B Bulaşıcı
 Hepatit B Bulaşıcımı Hepatit B Bulaşıcımıdır
 Hepatit B Bulaşırmı Hepatit B Bulaşma
 Hepatit B Bulaşma Yolları Hepatit B Bulaşma Yolları
 Hepatit B Bulaşma Yolu Hepatit B Bulaşması
 Hepatit B Çaresi Hepatit B Çözüm
 Hepatit B De Beslenme Hepatit B De Bitkisel
 Hepatit B De Bitkisel Tedavi Hepatit B De Kuluçka Süresi
 Hepatit B ’de Taşıyıcı Hepatit B De Tedavi
 Hepatit B Delta Hepatit B Den Korunma
 Hepatit B Den Korunma Yolları Hepatit B Den Kurtulma
 Hepatit B Den Nasıl Kurtulurum Hepatit B Diyet
 Hepatit B Diyeti Hepatit B Dna
 Hepatit B Dna Testi Hepatit B Doğal Tedavi
 Hepatit B Enfeksiyonu Hepatit B Etkileri
 Hepatit B Evlilik Hepatit B Faydalı Bitkiler
 Hepatit B Gebelik Hepatit B Geçermi
 Hepatit B Hakkında Hepatit B Hakkında Bilgi
 Hepatit B Hamilelik Hepatit B Hastaları Nasıl Beslenmeli
 Hepatit B Hastalığı Hepatit B Hastalığı
 Hepatit B Hastalığı Antikoru Hepatit B Hastalığı Aşı Koruma Süresi
 Hepatit B Hastalığı Aşı Süresi Hepatit B Hastalığı Aşı Takvimi
 Hepatit B Hastalığı Aşısı Hepatit B Hastalığı Aşısı Nedir
 Hepatit B Hastalığı Aşısı Ve Aşı Takvimi Hepatit B Hastalığı Belirtileri
 Hepatit B Hastalığı Bitkisel Çözüm Hepatit B Hastalığı Bitkisel Tedavisi
 Hepatit B Hastalığı Bulaşıcı Mıdır Hepatit B Hastalığı Bulaşıcımı
 Hepatit B Hastalığı Bulaşıcımıdır Hepatit B Hastalığı Bulaşma Yolları
 Hepatit B Hastalığı Bulaşması Hepatit B Hastalığı Hakkında Bilgi
 Hepatit B Hastalığı İçin Bitkisel Çözüm Hepatit B Hastalığı İçin Bitkisel İlaç
 Hepatit B Hastalığı İçin Bitkisel Tedavi Hepatit B Hastalığı İlacı
 Hepatit B Hastalığı İlaçları Hepatit B Hastalığı İyileşirmi
 Hepatit B Hastalığı Kesin Çözüm Hepatit B Hastalığı Kuluçka Süresi
 Hepatit B Hastalığı Nasıl Bulaşır Hepatit B Hastalığı Nasıl İyileşir
 Hepatit B Hastalığı Ne Demektir Hepatit B Hastalığı Nedemek
 Hepatit B Hastalığı Nedir Hepatit B Hastalığı Öldürürmü
 Hepatit B Hastalığı Öpüşme Yoluyla Bulaşırmı... Hepatit B Hastalığı Öpüşmeyle Bulaşırmı
 Hepatit B Hastalığı Tahlilleri Hepatit B Hastalığı Taşıyıcı
 Hepatit B Hastalığı Taşıyıcılığı Hepatit B Hastalığı Taşıyıcılığının Tedavisi...
 Hepatit B Hastalığı Taşıyıcısı Hepatit B Hastalığı Taşıyıcısı Ne Yapmalı...
 Hepatit B Hastalığı Tedavi Yöntemleri Hepatit B Hastalığı Tedavisi
 Hepatit B Hastalığı Tedavisi Hepatit B Hastalığı Tedavisi
 Hepatit B Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur Hepatit B Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Bitkile...
 Hepatit B Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar... Hepatit B Hastalığı Testi
 Hepatit B Hastalığı Testleri Hepatit B Hastalığı Ve Alkol
 Hepatit B Hastalığı Ve Evlilik Hepatit B Hastalığı Ve Hamilelik
 Hepatit B Hastalığı Ve Tedavi Hepatit B Hastalığı Ve Tedavisi Nedir
 Hepatit B Hastalığı Virüsü Hepatit B Hastalığına Bitkisel Çözüm
 Hepatit B Hastalığına Faydalı Bitkiler Hepatit B Hastalığına İyi Gelen Bitkiler
 Hepatit B Hastalığına Karşı Lavanta Kürü Hepatit B Hastalığına Lavanta Kürü
 Hepatit B Hastalığında Belirtiler Hepatit B Hastalığında Beslenme
 Hepatit B Hastalığında Bitki Hepatit B Hastalığında Kuluçka Süresi
 Hepatit B Hastalığında Taşıyıcı Hepatit B Hastalığından Korunma Yolları
 Hepatit B Hastalığının Belirtileri Nelerdir Hepatit B Hastalığının Belirtisi
 Hepatit B Hastalığının Bulaşma Şekilleri Hepatit B Hastalığının Etkileri
 Hepatit B Hastalığının Kesin Çözüm Hepatit B Hastalığının Kuluçka Süresi
 Hepatit B Hastalığının Markırları Hepatit B Hastalığının Tanımı
 Hepatit B Hastalığının Tedavisi Hepatit B Hastalığının Tedavisi
 Hepatit B Hastalığının Tedavisi Varmı Hepatit B Hastalığının Tedavisi Varmıdır
 Hepatit B Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Bitk... Hepatit B Hastalık
 Hepatit B Hastalıkları Hepatit B Hbsag
 Hepatit B Hbsag Nedir Hepatit B Hbsag Testi
 Hepatit B Hbv Dna Hepatit B İçin
 Hepatit B İçin Bitki Hepatit B İçin Bitkisel
 Hepatit B İçin Bitkisel Çözüm Hepatit B İçin Bitkisel İlaç
 Hepatit B İçin Bitkisel İlaç Hepatit B İçin Bitkisel İlaçlar
 Hepatit B İçin Bitkisel Tedavi Hepatit B İçin Şifalı Bitkiler
 Hepatit B İğnesi Hepatit B İlaç
 Hepatit B İlaç Tedavisi Hepatit B İlacı
 Hepatit B İlaçları Hepatit B İmmun
 Hepatit B İmmun Globulin Hepatit B İmmünglobulin
 Hepatit B İmmunglobulin Hepatit B İmmunglobulin Nedir
 Hepatit B İnterferon Hepatit B İnterferon Hastalığı
 Hepatit B İnterferon Tedavisi Hepatit B İyi Gelen Bitkiler
 Hepatit B İyi Gelen Bitkiler Hepatit B İyileşirmi
 Hepatit B İyleşme Hepatit B Kan Tahlili
 Hepatit B Karaciğer Hepatit B Kaşıntı
 Hepatit B Kesin Hepatit B Kesin Çözüm
 Hepatit B Kesin Tedavi Hepatit B Korunma
 Hepatit B Korunma Yolları Hepatit B Korunma Yolları Nelerdir
 Hepatit B Kuluçka Dönemi Hepatit B Kuluçka Süresi
 Hepatit B Kuluçka Süresi Hepatit B Kürleri
 Hepatit B Kurtulma Hepatit B Lavanta
 Hepatit B Lavanta Kürü Hepatit B Marker
 Hepatit B Markerları Hepatit B Markerleri
 Hepatit B Markırları Hepatit B Mikrobu
 Hepatit B Nasıl Hepatit B Nasıl Beslenmeli
 Hepatit B Nasıl Bulaşır Hepatit B Nasıl İyileşir
 Hepatit B Nasıl Tedavi Edilir Hepatit B Nasıl Tedavi Edilmektedir
 Hepatit B Ne Demektir Hepatit B Nedemek
 Hepatit B Nedemektir Hepatit B Neden Olur
 Hepatit B Nedenleri Hepatit B Nedir
 Hepatit B Nedir Hepatit B Nedir Nasıl Tedavi Edilir
 Hepatit B Nedir Tedavisi Nedir Hepatit B Negatif
 Hepatit B Nin Belirtileri Nelerdir Hepatit B Nin Bitkisel
 Hepatit B Nin Bitkisel Tedavisi Hepatit B Nin Bulaşma Yolları
 Hepatit B Nin Kuluçka Süresi Hepatit B Nin Normal Değerleri
 Hepatit B Nin Tedavisi Hepatit B Nin Tedavisi Varmı
 Hepatit B Öldürürmü Hepatit B Öpüşme
 Hepatit B Öpüşme Yoluyla Bulaşırmı Hepatit B Öpüşmeyle Bulaşırmı
 Hepatit B Pozitif Hepatit B Sarılık
 Hepatit B Sarılık Hakkında Hepatit B Sarılık Hastalığı
 Hepatit B Sarılık Hastalığı Ve Tedavisi Hepatit B Sebepleri
 Hepatit B Seroloji Hepatit B Serolojisi
 Hepatit B Şifalı Bitkiler Hepatit B Siroz
 Hepatit B Tahlilleri Hepatit B Tanı
 Hepatit B Tanımı Hepatit B Tanısı
 Hepatit B Taraması Hepatit- B Taşıyıcı
 Hepatit B Taşıyıcı Hepatit B Taşıyıcı
 Hepatit B Taşıyıcı Nedemek Hepatit B Taşıyıcı Tedavi
 Hepatit B Taşıyıcı Tedavisi Hepatit B Taşıyıcıları
 Hepatit B Taşıyıcıları Nasıl Beslenmeli Hepatit B Taşıyıcılığı
 Hepatit B Taşıyıcılığı Hakkında Hepatit B Taşıyıcılığı Nedir
 Hepatit B Taşıyıcılığı Tedavisi Hepatit B Taşıyıcılığı Tedavisi
 Hepatit B Taşıyıcılığının Tedavisi Hepatit B Taşıyıcılık
 Hepatit B Taşıyıcısı Hepatit B Taşıyıcısı Nasıl Beslenmeli
 Hepatit B Taşıyıcısı Ne Yapmalı Hepatit B Taşıyıcısı Nedemek
 Hepatit B Taşıyıcısı Nedemektir Hepatit B Taşıyıcısı Nedir
 Hepatit B Taşıyıcısı Tedavisi Hepatit B Taşıyıcısının Tedavisi
 Hepatit B Tedavi Hepatit B Tedavi Yolları
 Hepatit B Tedavi Yöntemi Hepatit B Tedavi Yöntemleri
 Hepatit B Tedavisi Hepatit B Tedavisi
 Hepatit B Tedavisi Hepatit B Tedavisi
 Hepatit B Tedavisi Hepatit B Tedavisi Bitkisel
 Hepatit B Tedavisi Bulundu Hepatit B Tedavisi İçin Bitkiler
 Hepatit B Tedavisi İçin Bitkisel İlaç Hepatit B Tedavisi Mümkünmü
 Hepatit B Tedavisi Nasıl Olur Hepatit B Tedavisi Nedir
 Hepatit B Tedavisi Var Mı Hepatit B Tedavisi Varmı
 Hepatit B Tedavisi Varmıdır Hepatit B Tedavisinde Faydalı Bitkiler
 Hepatit B Tedavisinde Kullanılan Bitki Hepatit B Tedavisinde Kullanılan Bitkiler
 Hepatit B Tedavisinde Kullanılan Bitkiler Hepatit B Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 Hepatit B Tedavisinde Lavanta Kürü Hepatit B Tedavisine İyi Gelen Bitkiler
 Hepatit B Tedavisine Yardımcı Bitkiler Hepatit B Teşhisi
 Hepatit B Test Hepatit B Testi
 Hepatit B Testi Fiyatı Hepatit B Testi Nasıl Yapılır
 Hepatit B Testi Nerede Yapılır Hepatit B Testleri
 Hepatit B Tükürükle Bulaşırmı Hepatit B Ve Alkol
 Hepatit B Ve Alkol Arasındaki İlişki Hepatit B Ve Beslenme
 Hepatit B Ve Evlilik Hepatit B Ve Gebelik
 Hepatit B Ve Hamilelik Hepatit B Ve Hepatit C
 Hepatit B Ve Tedavi Hepatit B Ve Tedavisi
 Hepatit B Virüs Hepatit B Virüsü
 Hepatit B Virüsü Hepatit B Virüsü Nedir
 Hepatit B Virüsü Öldürürmü Hepatit B Virüsünden Korunma Yolları
 Hepatit B Virüsüne Karşı Lavanta Kürü Hepatit B Virüsüne Lavanta Kürü
 Hepatit B Ye Bitkisel Hepatit B Ye Bitkisel Çözüm
 Hepatit B Ye İyi Gelen Bitkiler Hepatit B Yeni İlaç
 Hepatit B Yeni Tedavi Hepatit B Yüzey Antijeni
 Hepatit B'de Beslenme Hepatit B'de Kuluçka Süresi
 Hepatit B’den Korunma Yolları Hepatit B'den Kurtulma
 Hepatit B'den Kurtulma Yolları Hepatit B'den Kurtulmak
 Hepatit Be Tedavisi Hepatit Belirti
 Hepatit Belirtiler Hepatit Belirtileri Nelerdir
 Hepatit Beslenme Hepatit Bitkisel
 Hepatit Bitkisel Tedavi Hepatit B'nin Belirtileri
 Hepatit Bnin Belirtileri Hepatit B'nin Belirtileri Nelerdir
 Hepatit B’nin Bitkisel Tedavisi Hepatit Bnin Bitkisel Tedavisi
 Hepatit B'nin Bulaşma Yolları Hepatit B'nin Çaresi
 Hepatit B'nin Kuluçka Süresi Hepatit Bnin Tedavisi
 Hepatit B'nin Tedavisi Hepatit Bs Antikoru
 Hepatit Bulaşma Hepatit Bulaşma Yolları
 Hepatit B'ye Bitkisel Hepatit B'ye Bitkisel Çözüm
 Hepatit B'ye İyi Gelen Bitkiler Hepatit C
 Hepatit C 3 Hepatit C 2
 Hepatit C Aids Hepatit C Antikoru
 Hepatit C Aşı Hepatit C Aşısı
 Hepatit C Aşısı Varmı Hepatit C Belirti
 Hepatit C Belirtiler Hepatit C Belirtileri
 Hepatit C Belirtileri Nelerdir Hepatit C Belirtisi
 Hepatit C Beslenme Hepatit C Bitkisel
 Hepatit C Bitkisel Tedavi Hepatit C Bitkisel Tedavi
 Hepatit C Bitkisel Tedavi Yöntemleri Hepatit C Bitkisel Tedavisi
 Hepatit C Bulaşıcımı Hepatit C Bulaşıcımıdır
 Hepatit C Bulaşırmı Hepatit C Bulaşma
 Hepatit C Bulaşma Şekilleri Hepatit C Bulaşma Yolları
 Hepatit C Bulaşma Yolu Hepatit C Bulaşması
 Hepatit C De Belirtiler Nelerdir Hepatit C De Beslenme
 Hepatit C De Tedavi Hepatit C Evlilik
 Hepatit C Hakkında Hepatit C Hakkında Bilgi
 Hepatit C Hangi Yollarla Bulaşır Hepatit C Hastaları Ne Yemeli
 Hepatit C Hastalığı Hepatit C Hastalığı Aşısı
 Hepatit C Hastalığı Aşısı Varmı Hepatit C Hastalığı Belirtisi
 Hepatit C Hastalığı Bulaşıcımı Hepatit C Hastalığı Bulaşma
 Hepatit C Hastalığı Bulaşma Yolları Hepatit C Hastalığı Hangi Yollarla Bulaşır
 Hepatit C Hastalığı İçin Şifalı Bitkiler Hepatit C Hastalığı Lavanta Kürü
 Hepatit C Hastalığı Nasıl Anlaşılır Hepatit C Hastalığı Nasıl Bulaşır
 Hepatit C Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir Hepatit C Hastalığı Nedir
 Hepatit C Hastalığı Öldürür Mü Hepatit C Hastalığı Öldürürmü
 Hepatit C Hastalığı Ölümcülmüdür Hepatit C Hastalığı Taşıyıcı
 Hepatit C Hastalığı Tedavisi Hepatit C Hastalığı Tedavisi Nedir
 Hepatit C Hastalığı Tedavisi Var Mı Hepatit C Hastalığı Tedavisi Varmı
 Hepatit C Hastalığı Testi Hepatit C Hastalığı Virüs
 Hepatit C Hastalığı Virüsü Hepatit C Hastalığında Beslenme
 Hepatit C Hastalığında Lavanta Kürü Hepatit C Hastalığının Belirtileri
 Hepatit C Hastalığının Belirtileri Hakkında Hepatit C Hastalığının Belirtileri Nelerdir
 Hepatit C Hastalığının Belirtisi Nedir Hepatit C Hastalığının Bulaşma Şekilleri
 Hepatit C Hastalığının Bulaşma Yolları Hepatit C Hastalığının İlacı
 Hepatit C Hastalığının Tedavi Yöntemleri Hepatit C Hastalığının Tedavisi
 Hepatit C Hastalığının Tedavisi Nedir Hepatit C Hastalığının Tedavisi Varmı
 Hepatit C Hastalığının Teşhisi Hepatit C Hcv
 Hepatit C İçin Hepatit C İçin Şifalı Bitkiler
 Hepatit C İlaç Hepatit C İlacı
 Hepatit C İlaçları Hepatit C İnterferon Hastalığı
 Hepatit C Korunma Hepatit C Korunma Yolları
 Hepatit C Kuluçka Hepatit C Kuluçka Süresi
 Hepatit C Lavanta Hepatit C Lavanta Kürü
 Hepatit C Nasıl Anlaşılır Hepatit C Nasıl Bulaşır
 Hepatit C Nasıl Tedavi Edilir Hepatit C Ne Anlama Gelir
 Hepatit C Nedemek Hepatit C Nedir
 Hepatit C Nedir Ve Tedavisi Hepatit C 'nin
 Hepatit C Nin Belirtileri Hepatit C Nin Belirtileri
 Hepatit C Nin Belirtisi Hepatit C Nin Tedavisi
 Hepatit C Öldürür Mü Hepatit C Öldürürmü
 Hepatit C Ölümcülmüdür Hepatit C Öpüşme
 Hepatit C Öpüşme Yoluyla Bulaşırmı Hepatit C Öpüşme Yoluyla Geçermi
 Hepatit C Pozitif Hepatit C Rna
 Hepatit C Sarılık Hepatit C Sarılık Hastalığı
 Hepatit C Siroz Hepatit C Tanı
 Hepatit C Tanısı Hepatit C Taşıyıcı
 Hepatit C Taşıyıcılığı Hepatit C Taşıyıcısı
 Hepatit C Tedavi Hepatit C Tedavi Yöntemleri
 Hepatit C Tedavisi Hepatit C Tedavisi Nedir
 Hepatit C Tedavisi Var Mı Hepatit C Tedavisi Varmı
 Hepatit C Teşhisi Hepatit C Test
 Hepatit C Testi Hepatit C Testi
 Hepatit C Testleri Hepatit C Ve Tedavisi
 Hepatit C Virüs Hepatit C Virüsü
 Hepatit C Ye Yardımcı Bitkisel Ürünler Hepatit C'de Belirtiler Nelerdir
 Hepatit C'de Tedavi Hepatit C'den
 Hepatit C'den Korunma Hepatit C'den Korunma Yolları
 Hepatit Çeşitleri Hepatit C'nin Belirtileri
 Hepatit C'nin Belirtisi Hepatit C'nin Bulaşma Yolları
 Hepatit C'nin Tedavisi Hepatit C'nin Tedavisi Varmı
 Hepatit Cözüm Hepatit Çözüm
 Hepatit D Hepatit D Belirtileri
 Hepatit D Hastalığı Hepatit D Hastalığı Tedavisi
 Hepatit D Nedir Hepatit D Tedavi
 Hepatit D Tedavisi Hepatit D Virüsü
 Hepatit Değerleri Hepatit Delta
 Hepatit Diyeti Hepatit Dna
 Hepatit E Hepatit E Nedir
 Hepatit F Hepatit G
 Hepatit Genel Hepatit Hastalığı
 Hepatit Hastalığı Belirtileri Hepatit Hastalığı Tipleri
 Hepatit Hastalığı Virüsü Hepatit Hastalığının Belirtileri
 Hepatit Hastalığının Tedavisi Hepatit Hastalığının Tipleri
 Hepatit Hastalıkları Hepatit Hastalıkları Aşısı
 Hepatit Hastalıkları İlacı Hepatit Hastalıkları İlaçları
 Hepatit Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir Hepatit Hastalıkları Tedavisi
 Hepatit Hastalıkları Tedavisi Hepatit Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan İlaçla...
 Hepatit Hastalıklarından Korunma Yolları Hepatit Hastalıklarının Belirtileri
 Hepatit Hbsag Hepatit Hcv
 Hepatit İçin Bitkisel Hepatit İlacı
 Hepatit İlaçları Hepatit İnterferon
 Hepatit İnterferon Hastalıkları Hepatit Karaciğer
 Hepatit Kaşıntı Hepatit Koma
 Hepatit Korunma Hepatit Korunma Yolları
 Hepatit Kuluçka Süresi Hepatit Marker
 Hepatit Markerları Hepatit Markerleri
 Hepatit Markırları Hepatit Nasıl Bulaşır
 Hepatit Nasıl Tedavi Edilir Hepatit Nedenleri
 Hepatit Nedir? Hepatit Nedir Ve Çeşitleri
 Hepatit Negatif Hepatit Paneli
 Hepatit Sarılık Hepatit Sarılık Hastalığı
 Hepatit Seroloji Hepatit Serolojisi
 Hepatit Tanısı Hepatit Taraması
 Hepatit Taşıyıcı Hepatit Taşıyıcılığı
 Hepatit Taşıyıcılığı Nedir Hepatit Tedavi
 Hepatit Tedavi Yöntemleri Hepatit Tedavisi
 Hepatit Tedavisi Hepatit Tedavisi
 Hepatit Tedavisi Hepatit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 Hepatit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hepatit Test
 Hepatit Testi Hepatit Testleri
 Hepatit Tipleri Hepatit Türleri
 Hepatit Ve Çeşitleri Hepatit Ve Gebelik
 Hepatit Ve Tedavisi Hepatit Viral Hastalığı
 Hepatit Virüs Hepatit Virüsleri
 Hepatit Virüsü Hepatit Virüsünden Korunma Yolları
 Hepatitin Tedavisi Hepatitis B Aşısı
 Hepatitis B Belirtileri Hepatitis B Nedir
 Hepatitten Korunma Yolları Hepatitten Korunma Yolları
 Hepatit'ten Korunma Yolları Hepatosellüler Sarılık
 Hepatosellüler Sarılık Hastalığı Hepatoselüler Sarılık
 Hiv Hepatit İbrahim Saraçoğlu Hepatit B
 İbrahim Saraçoğlu Hepatit B Hastalığı İbrahim Saraçoğlu Hepatit B Tedavisi
 İmmün Hepatit İnaktif Hepatit B
 İnterferon Hepatit C Karaciğer Hepait B
 Karaciğer Hepatit C Kolestatik Hepatit
 Kronik Hepatit Kronik Hepatit B
 Kronik Hepatit B Belirtileri Kronik Hepatit B Hastalığı
 Kronik Hepatit B Hastalığı Nedir Kronik Hepatit B Hastalığı Virüsü
 Kronik Hepatit B Nedemektir Kronik Hepatit B Nedir
 Kronik Hepatit B Taşıyıcılığı Kronik Hepatit B Tedavi
 Kronik Hepatit B Tedavisi Kronik Hepatit Belirtileri
 Kronik Hepatit B'nin Belirtileri Kronik Hepatit B'nin Tedavisi
 Kronik Hepatit C Kronik Hepatit C Hastalığı
 Kronik Hepatit C Hastalığı Tedavisi Kronik Hepatit C Tedavi
 Kronik Hepatit C Tedavisi Kronik Hepatit Hastalıklarının Belirtileri
 Kronik Hepatit Nedir Kronik Viral Hepatit
 Kronik Viral Hepatit B Kronik Viral Hepatit B
 Kronik Viral Hepatit B Delta Ajansız Kronik Viral Hepatit C
 Lavanta Hepatit Deneme
 Neonatal Hepatit Ömer Coşkun Hepatit B
 Ömer Coşkun Hepatit B Hastalığı Ömer Coşkun Hepatit B Hastalığı Tedavisi
 Ömer Coşkun Hepatit B Tedavisi Oto İmmün Hepatit
 Otoimmün Hepatit Otoimmün Hepatit Hastalığı
 Otoimmun Hepatit Nedir Otoimmün Hepatit Tedavisi
 Otoimmün Hepatit Tedavisi Sağlık Hepatit
 Sarılık Hepatit A Sarılık Hepatit B
 Şifalı Bitkiler Hepatit Steatohepatit
 Taşıyıcı Hepatit B Nedemektir Taşıyıcı Hepatit B Nedir
 Taşıyıcı Hepatit B Tedavisi Taşıyıcı Hepatit B Tedavisi
 Toksit Hepatit Viral Hepatit
 Viral Hepatit B Viral Hepatit Belirtileri
 Viral Hepatit C Viral Hepatitle Savaş
 Viral Hepatitler Yetişkinlerde Hepatit Aşısı
 Yetişkinlerde Hepatit B Aşısı Yetişkinlerde Hepatit Hastalığı Aşısı

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.